• Privacyverklaring

  Wij gaan zeer zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Met het gebruik maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookie-beleid. Uiteraard verkopen of verstrekken wij jouw gegevens nooit aan derden. Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt alleen voor het doel waarvoor jij ze aan ons verstrekt en doen dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming. 

  Welke gegevens verzamelen wij:

  Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die wij verkrijgen n.a.v. het downloaden, het inschrijven op ons blog, aanmelding of via het contactformulier.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam
  - Bedrijfsnaam
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - IP-adres
  - in sommige gevallen je Bankrekeningnummer
  - Gegevens over jouw activiteiten op de website

  Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens:

  Deze website verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het afhandelen van jouw betaling
  - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  - Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  - Om goederen en diensten bij je af te leveren
  - Deze website analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  - Deze website verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Deze website bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met derden:

  Deze website verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SuccesvollerVerkopen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

  Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

  Mailchimp
  Deze website maakt gebruik van Mailchimp voor het versturen van e-mails. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van het gratis e-book worden jouw gegevens opgeslagen in Mailchimp.

  Facebookpixel
  De Facebookpixel registreert wie de website bezoekt. Deze informatie kan gebruikt worden om o.a. advertenties te maken voor de bezoekers van bepaalde pagina’s.

  Social share buttons
  Je kan heel gemakkelijk berichten van deze website delen met de Social share buttons. Deze buttons werken met cookies. Deze website heeft geen inzage in de verzamelde gegevens van de social media kanalen. We verwijzen je daarvoor naar de privacy informatie van deze social media platforms.

  Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Ontvang je de nieuwsbrief of het blog dan kan je je onder de mail altijd direct afmelden voor de mailinglijst. Wil je de gegevens wijzigen dan is dat ook mogelijk.

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SuccesvollerVerkopen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons email adres.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

  Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op

 • Inschrijfvoorwaarden cursussen

  Algemeen

  • Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 30 juni met inachtneming van de voor de gemeente Beverwijk geldende schoolvakanties voor het basisonderwijs.
  • Een jaarcursus is een activiteit die 20 keer of meer in een cursusjaar plaatsvindt.
  • Een korte cursus is een activiteit die minder dan 20 keer in een cursusjaar plaatsvindt, zoals korte cursussen, knipkaarten en workshops.

  Inschrijving

  • Inschrijving geschiedt middels het digitale inschrijfformulier op de website.
  • Voor leerlingen onder de 18 jaar is ondertekening door ouder of voogd vereist.
  • Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • U krijgt tijdig bericht over aanvang van de cursus. Een cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.
  • Indien een cursus niet doorgaat of in geval van teveel inschrijvingen, wordt u zo mogelijk verwezen naar andere mogelijkheden, of kunt u op een wachtlijst geplaatst worden.

  Lesgeld

  • De hoogte van het lesgeld voor onze cursussen is terug te vinden op onze website. Het lesgeld is altijd exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Leerlingen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Het lesgeld van leerlingen van 21 jaar of ouder wordt verhoogd met 21% BTW.
  • Bij het lesgeld zijn de kosten voor aanschaf of huur muziekinstrumenten en toebehoren, aanschaf muziekboeken, aanschaf kleding dans, musical en theater, aanschaf en verbruik materialen beeldend, entreegelden concerten en voorstellingen, consumpties NIET inbegrepen.

  Betaling lesgeld jaarcursussen

  • Betaling kan in 1 x per factuur. U ontvangt in september een nota voor het hele cursusjaar, of naar rato bij tussentijdse inschrijving.
  • Betaling kan in 10 x per automatische incasso. Het cursusgeld wordt van september t/m juni van uw rekening afgeschreven, of bij tussentijdse inschrijving voor zoveel termijnen als in het cursusjaar nog resteren.

  Betaling lesgeld korte cursussen

  • Het cursusgeld voor korte cursussen moet voor aanvang van de cursus in 1 x worden voldaan. Dit kan contant, pin of per automatische incasso.

  Verhindering

  • Indien een les niet kan worden gevolgd, verzoeken wij u dit zo vroeg mogelijk te melden bij het secretariaat.
  • Lessen die door verhindering van de leerling zijn verzuimd, kunnen niet ingehaald worden.
  • Indien een leerling in de loop van het cursusjaar meer dan een maand achtereen wegens ziekte heeft verzuimd, kan de lesgeldplichtige na schriftelijk verzoek aan de directie een gedeeltelijke ontheffing van betaling cursusgeld worden verleend.
  • Bij afwezigheid van de docent doet het secretariaat haar uiterste best u telefonisch te bereiken.
  • Telkens wanneer de leerling door verhindering van een docent meer dan twee weken achtereen niet in de gelegenheid is geweest de les te volgen, wordt gestreefd vervangende lessen in aangepaste vorm aan te bieden.
  • Een speciale regeling wordt getroffen indien het aanbieden van vervangende lessen niet mogelijk is.
  • Van schoolwege gemiste lessen van korte cursussen worden op een later tijdstip ingehaald.

  Preventief thuis blijven

  • Indien een leerling preventief thuis moet blijven, kunnen de lessen op afstand worden gevolgd. De lessen kunnen niet worden ingehaald. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd.
  • Indien de docent preventief thuis moet blijven, worden de lessen in aangepaste vorm aangeboden. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd.

  Uitschrijving

  • De inschrijving voor jaarcursussen is doorlopend en wordt per 1 september van het betreffende cursusjaar stilzwijgend verlengd.
  • De uitschrijftermijn is 1 maand.
  • Uitschrijving moet schriftelijk geschieden
  • Tussentijdse uitschrijving voor korte cursussen is niet mogelijk
  • Annulering van een inschrijving kan alleen schriftelijk tot twee weken voor de aanvang van de cursus. U wordt dan wel € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.

  Portretrecht

  • Er worden regelmatig foto- en filmreportages van cursussen, voorstellingen en overige activiteiten gemaakt. Deze reportages kunnen worden gebruikt voor les- en publiciteitsdoeleinden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van  dit materiaal. U kunt echter bezwaar aantekenen tegen dit automatisch akkoord. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk zal zich dan inspannen om publicatie te voorkomen.

   

 • Algemene voorwaarden scholen

  Definities

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het cultuuronderwijs dat het Centrum voor de Kunsten Beverwijk in opdracht van de school in het regulier onderwijs verzorgt.
  • Cultuuronderwijs bestaat uit verschillende lesprogramma’s zoals vermeld op de website en lesprogramma’s op maat voor de betreffende school conform voorstel.
  • Lesprogramma’s bestaan uit 1 of meer lessen.
  • lesprogramma’s worden gegeven door vakdocenten, al dan niet in co-teaching met groepsleerkrachten. 
  • Het betreft zowel lesprogramma’s voor, onder als na schooltijd.
  • Het betreft zowel lesprogramma’s die direct bij het Centrum voor de Kunsten Beverwijk worden afgenomen als lesprogramma’s waarin het Centrum voor de Kunsten Beverwijk participeert zoals FiX Maakonderwijs en Kern van Kennemerland
  • Langlopende lesprogramma’s bestaan uit 10 of meer lessen door een vakdocent verspreid over een periode langer dan 3 maanden.
  • Kortlopende lesprogramma’s zijn lesprogramma’s gegeven door een vakdocent binnen een periode van 3 maanden.
  • Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli met inachtneming van de schoolvakanties voor basisonderwijs c.q. voortgezet onderwijs voor de gemeente waar de school is gevestigd.

  Inschrijving

  • Inschrijving geschiedt middels het digitale inschrijfformulier op de website of schriftelijke bevestiging van het ontvangen voorstel.
  • Inschrijvingen vinden bij voorkeur twee maanden voor de gewenste startdatum plaats.
  • Inschrijvingen voor langlopende lesprogramma’s vinden bij voorkeur vóór 1 juni plaats in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar van uitvoering.
  • Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • De school krijgt tijdig bericht over aanvang van het lesprogramma. 
  • Een lesprogramma kan alleen doorgang vinden bij voldoende inschrijvingen. 
  • Indien een lesprogramma niet doorgaat of in geval van teveel inschrijvingen, wordt de school zo mogelijk verwezen naar andere mogelijkheden of kan de school op een wachtlijst geplaatst worden. 

  Prijs 

  • De prijzen van de lesprogramma’s zijn terug te vinden op onze website.
  • De prijs van het lesprogramma is opgebouwd uit kosten voor de lessen, materiaal. locatiebezoeken en reiskosten. Daarnaast kunnen additionele diensten worden afgesproken zoals trainingen, ontwikkeluren, startbijeenkomsten, evaluaties, micromeetings en afsluitingen.
  • De prijs voor de lessen worden per groep berekend, de lesvoorbereiding is inbegrepen
  • De prijs voor materiaalkosten wordt per leerling berekend
  • De prijs voor locatiebezoeken wordt per groep berekend
  • De prijs voor reiskosten wordt per lesdag berekend
  • De prijs voor additionele diensten is op maat. 
  • De prijs is BTW vrijgesteld i.v.m. onderwijsvrijstelling m.u.v. materiaalkosten

  CMK3-korting

  • De CMK3-korting is onderdeel van het projectplan ABC Cultuur van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
  • De CMK3-korting wordt uitsluitend verstrekt voor lesprogramma’s van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk.
  • De CMK3-korting is uitsluitend van toepassing op scholen gevestigd in de gemeente Beverwijk
  • De schooljaren dat de CMK3-korting van toepassing is, zijn terug te vinden op onze website. 
  • De CMK3-korting wordt uitsluitend verstrekt bij inschrijvingen vóór 1 juni voorafgaand aan het schooljaar van uitvoering. 
  • De hoogte van de CMK3-korting is terug te vinden op onze website.
  • De CMK3-korting wordt per groep maximaal 1x per schooljaar verstrekt.
  • De CMK3-korting wordt niet verstrekt in combinatie met subsidie Sterk Techniek Onderwijs of andere subsidies voor cultuuronderwijs voor betreffende groep.

  Subsidie Sterk Techniek Onderwijs

  • Lesprogramma’s FiX maakonderwijs kunnen voor subsidie van Sterk Techniek Onderwijs IJmond in aanmerking komen. Meer informatie is hierover op te vragen bij Sterk Techniek Onderwijs IJmond of via coördinator FiX Maakonderwijs.

  Betaling

  • Bij langlopende lesprogramma’s wordt 40% gefactureerd zodra de planning definitief is. 40% in februari/maart en 20% na afloop.
  • Bij kortlopende lesprogramma’s wordt 100% gefactureerd zodra de planning definitief is.  

  Planning

  • Het lesprogramma wordt in overleg met een vaste contactpersoon van de school ingepland. 
  • Er worden per groep afspraken gemaakt over lesdata, lestijden, lesduur, leslocatie, leerlingenaantallen en beschikbare lesmaterialen
  • De planning is afhankelijk van de beschikbaarheid vakdocent. De school kan voorkeursperiode, voorkeursdagen en voorkeurstijden doorgeven.
  • De verschillende groepen worden zoveel mogelijk op één dag en aansluitend ingepland, waarbij voldoende rekening wordt gehouden met pauzes voor de vakdocent.
  • De school zorgt voor adequate lesruimte passend bij het afgenomen lesprogramma (bijv. speellokaal of gymzaal voor dans en theater). 
  • De school ontvangt uiterlijk 1 maand voor aanvang van het lesprogramma een voorlopige planning.
  • De school kan tot 14 dagen na ontvangst van de voorlopige planning wijzigingen doorgeven. Daarna wordt de status van de voorlopige planning gewijzigd in definitieve planning en worden de voorwaarden voor roosterwijzigingen van kracht.

  Roosterwijzigingen

  • Indien een definitief geplande les niet kan worden gevolgd, verzoeken wij dit per mail te melden bij het secretariaat en de betrokken vakdocent. 
  • Voor definitief geplande lessen die door verhindering van de school worden geannuleerd, worden annuleringskosten in rekening gebracht. 
  • De annuleringskosten bedragen
   • 0% voor lessen die 31 dagen of langer van te voren worden geannuleerd.
   • 50% voor lessen die 15 tot 31 dagen van te voren worden geannuleerd.
   • 100% voor de lessen die 14 dagen of korter van te voren worden geannuleerd.
  • Definitief geplande lessen die door verhindering van de school niet worden gegeven, kunnen worden ingehaald. Hieraan zijn extra kosten verbonden.
  • In geval van verhindering van de vakdocent wordt gestreefd vervangende lessen aan te bieden. Indien dat niet mogelijk is, worden de lessen op een later tijdstip ingehaald. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. 
  • Bij verhindering van de vakdocent doet het secretariaat haar uiterste best de school telefonisch en per mail te bereiken. 
  • Indien de vakdocent preventief thuis moet blijven of preventief niet naar de school mag komen, worden de lessen in aangepaste vorm aangeboden. De betalingsverplichting blijft bestaan.

  Gebruik lesbrieven

  • Op de lesbrieven en aanverwante lesmaterialen die tijdens de lesprogramma’s worden gebruikt rust auteursrecht. Deze kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de groepen die zich hebben ingeschreven voor en voor de duur van het betreffende lesprogramma. Het is niet toegestaan de lesbrieven en aanverwante lesmaterialen te verspreiden of anderszins openbaar te maken. 
 • Klachtenprocedure ongewenst gedrag

  Een veilige en respectvolle omgeving

  Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten, medewerkers en bezoekers. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals: agressie, discriminatie, pesten, racisme en seksuele intimidatie.

  Mocht zich dit in iemands beleving voordoen, dan is als eerste aanspreekpunt de interne contactpersoon voor je aanwezig. Deze biedt een luisterend oor, waarbij integriteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn. Zo nodig verwijst de contactpersoon je naar de externe vertrouwenspersoon. Ook deze biedt een luisterend oor en heeft voldoende ervaring om zaken op hun juiste waarde te schatten. Ook hier staat integriteit voorop en is vertrouwelijkheid vanzelfsprekend.

  Jij bepaalt wat voor jou ongewenst gedrag is

  Soms heet het een “geintje”, maar zijn het pesterijen of ontoelaatbare uitingen van intimidatie. Het kan een ongewenste aanraking zijn, seksueel getinte insinuatie of gewoon een directe grofheid. Machtsmisbruik in de afhankelijkheidsrelatie docent – cursist of oudere – jongere, werkgever -werknemer maar ook andere vormen van ongewenst gedrag, zijn denkbaar. Racistische uitlatingen of gedragingen, discriminatie om wat voor redenen dan ook en vormen van agressie. Dit kan zich voordoen tussen medewerkers onderling, maar ook tussen medewerkers en cursisten en tussen cursisten onderling.

  Doe er wat aan

  Als je nalaat kenbaar te maken dat je er niet van bent gediend, kan het van kwaad tot erger worden. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk maakt zich sterk om ongewenst gedrag uit te bannen en te voorkomen. Eerste aanspreekpunt hiervoor is de interne contactpersoon. Aan deze persoon kun je je verhaal of klacht kwijt en deze verwijst  eventueel door en bemiddelt in contact met de vertrouwenspersoon (altijd in overleg met degene die een klacht indient! ). De interne contactpersoon en de vertrouwenspersoon zetten zich in om op discrete wijze een einde te maken aan je klacht(en).

  Omgangregels

  Deze omgangsregels gelden voor leden van het bevoegd gezag, management, medewerkers, vrijwilligers (ouders/voogden/verzorgers van) en cursisten van centra voor de kunsten.

  • Iemand die op één of andere wijze deel uitmaakt van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk (als medewerker, cursist, ouder, vrijwilliger, enz.) maakt geen misbruik van zijn of haar macht in de vorm van artistiek-pedagogisch, fysiek, psychisch, kennis of getalsmatig overwicht, of van het “voor wat hoort wat principe”.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen medewerks en minderjarige cursisten zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik..
  • Medewerkers en cursisten discrimineren een ander niet..
  • Medewerkers en cursisten raken elkaar aan als deze aanraking functioneel is in het kader van de kunsteducatie. Functionele aanrakingen zoals houdings- en ademhalingscorrecties, bij gebruik van instrumenten, gereedschappen e.d. worden voorafgegaan door de aankondiging van de aanraking met uitleg over het “waarom”.
  • Medewerkers en cursisten treden niet verder binnen de persoonlijke levenssfeer van een ander dan functioneel, op basis van het gezamenlijk gestelde doel vanuit het perspectief van kunsteducatie.
  • Medewerkers en cursisten gaan respectvol met elkaar om.
  • Medewerkers en cursisten houden zich aan deze gedragsregels en zien erop toe dat deze ook door anderen worden nageleefd.

   Meldpunt ongewenst gedrag 0800 0 204 204


Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is een inspirerende, levendige en veilige plek waar jong én oud de fantasie de vrije loop mag laten om deze op een niet-alledaagse wijze te vertalen in beeld, dans, theater of muziek. Dat doet wat met een mens. Zijn horizon wordt breder, zijn zelfvertrouwen groeit, het creatief vermogen gesterkt en het kritisch denken gestimuleerd. Spelenderwijs.

Legal

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk heeft de ANBI status. In de praktijk betekent dit dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over giften die wij krijgen. Daarnaast heeft de schenker ook een belastingvoordeel over zijn gift.
© Centrum voor de Kunsten Beverwijk All rights reserved. Powered by smackitcreations.com.