Skip to main content
 • Inschrijfvoorwaarden cursussen

  Algemeen

  • Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 30 juni met inachtneming van de voor de gemeente Beverwijk geldende schoolvakanties voor het basisonderwijs.
  • Een jaarcursus is een activiteit die 20 keer of meer in een cursusjaar plaatsvindt.
  • Een korte cursus is een activiteit die minder dan 20 keer in een cursusjaar plaatsvindt, zoals korte cursussen, knipkaarten en workshops.

  Inschrijving

  • Inschrijving geschiedt middels het digitale inschrijfformulier op de website.
  • Voor leerlingen onder de 18 jaar is ondertekening door ouder of voogd vereist.
  • Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • U krijgt tijdig bericht over aanvang van de cursus. Een cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.
  • Indien een cursus niet doorgaat of in geval van teveel inschrijvingen, wordt u zo mogelijk verwezen naar andere mogelijkheden, of kunt u op een wachtlijst geplaatst worden.

  Lesgeld

  • De hoogte van het lesgeld voor onze cursussen is terug te vinden op onze website. Het lesgeld is altijd exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Leerlingen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Het lesgeld van leerlingen van 21 jaar of ouder wordt verhoogd met 21% BTW.
  • Bij het lesgeld zijn de kosten voor aanschaf of huur muziekinstrumenten en toebehoren, aanschaf muziekboeken, aanschaf kleding dans, musical en theater, aanschaf en verbruik materialen beeldend, entreegelden concerten en voorstellingen, consumpties NIET inbegrepen.

  Betaling lesgeld jaarcursussen

  • Betaling kan in 1 x per factuur. U ontvangt in september een nota voor het hele cursusjaar, of naar rato bij tussentijdse inschrijving.
  • Betaling kan in 10 x per automatische incasso. Het cursusgeld wordt van september t/m juni van uw rekening afgeschreven, of bij tussentijdse inschrijving voor zoveel termijnen als in het cursusjaar nog resteren.

  Betaling lesgeld korte cursussen

  • Het cursusgeld voor korte cursussen moet voor aanvang van de cursus in 1 x worden voldaan. Dit kan contant, pin of per automatische incasso.

  Verhindering

  • Indien een les niet kan worden gevolgd, verzoeken wij u dit zo vroeg mogelijk te melden bij het secretariaat.
  • Lessen die door verhindering van de leerling zijn verzuimd, kunnen niet ingehaald worden.
  • Indien een leerling in de loop van het cursusjaar meer dan een maand achtereen wegens ziekte heeft verzuimd, kan de lesgeldplichtige na schriftelijk verzoek aan de directie een gedeeltelijke ontheffing van betaling cursusgeld worden verleend.
  • Bij afwezigheid van de docent doet het secretariaat haar uiterste best u telefonisch te bereiken.
  • Telkens wanneer de leerling door verhindering van een docent meer dan twee weken achtereen niet in de gelegenheid is geweest de les te volgen, wordt gestreefd vervangende lessen in aangepaste vorm aan te bieden.
  • Een speciale regeling wordt getroffen indien het aanbieden van vervangende lessen niet mogelijk is.
  • Van schoolwege gemiste lessen van korte cursussen worden op een later tijdstip ingehaald.

  Preventief thuis blijven

  • Indien een leerling preventief thuis moet blijven, kunnen de lessen op afstand worden gevolgd. De lessen kunnen niet worden ingehaald. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd.
  • Indien de docent preventief thuis moet blijven, worden de lessen in aangepaste vorm aangeboden. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd.

  Uitschrijving

  • De inschrijving voor jaarcursussen is doorlopend en wordt per 1 september van het betreffende cursusjaar stilzwijgend verlengd.
  • De uitschrijftermijn is 1 maand.
  • Uitschrijving moet schriftelijk geschieden
  • Tussentijdse uitschrijving voor korte cursussen is niet mogelijk
  • Annulering van een inschrijving kan alleen schriftelijk tot twee weken voor de aanvang van de cursus. U wordt dan wel € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.

  Portretrecht

  • Er worden regelmatig foto- en filmreportages van cursussen, voorstellingen en overige activiteiten gemaakt. Deze reportages kunnen worden gebruikt voor les- en publiciteitsdoeleinden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van  dit materiaal. U kunt echter bezwaar aantekenen tegen dit automatisch akkoord. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk zal zich dan inspannen om publicatie te voorkomen.
 • Algemene voorwaarden scholen

  Definities

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het cultuuronderwijs dat het Centrum voor de Kunsten Beverwijk in opdracht van de school in het regulier onderwijs verzorgt.
  • Cultuuronderwijs bestaat uit verschillende lesprogramma’s zoals vermeld op de website en lesprogramma’s op maat voor de betreffende school conform voorstel.
  • Lesprogramma’s bestaan uit 1 of meer lessen.
  • lesprogramma’s worden gegeven door vakdocenten, al dan niet in co-teaching met groepsleerkrachten. 
  • Het betreft zowel lesprogramma’s voor, onder als na schooltijd.
  • Het betreft zowel lesprogramma’s die direct bij het Centrum voor de Kunsten Beverwijk worden afgenomen als lesprogramma’s waarin het Centrum voor de Kunsten Beverwijk participeert zoals FiX Maakonderwijs en Kern van Kennemerland
  • Langlopende lesprogramma’s bestaan uit 10 of meer lessen door een vakdocent verspreid over een periode langer dan 3 maanden.
  • Kortlopende lesprogramma’s zijn lesprogramma’s gegeven door een vakdocent binnen een periode van 3 maanden.
  • Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli met inachtneming van de schoolvakanties voor basisonderwijs c.q. voortgezet onderwijs voor de gemeente waar de school is gevestigd.

  Inschrijving

  • Inschrijving geschiedt middels het digitale inschrijfformulier op de website of schriftelijke bevestiging van het ontvangen voorstel.
  • Inschrijvingen vinden bij voorkeur twee maanden voor de gewenste startdatum plaats.
  • Inschrijvingen voor langlopende lesprogramma’s vinden bij voorkeur vóór 1 juni plaats in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar van uitvoering.
  • Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • De school krijgt tijdig bericht over aanvang van het lesprogramma. 
  • Een lesprogramma kan alleen doorgang vinden bij voldoende inschrijvingen. 
  • Indien een lesprogramma niet doorgaat of in geval van teveel inschrijvingen, wordt de school zo mogelijk verwezen naar andere mogelijkheden of kan de school op een wachtlijst geplaatst worden. 

  Prijs 

  • De prijzen van de lesprogramma’s zijn terug te vinden op onze website.
  • De prijs van het lesprogramma is opgebouwd uit kosten voor de lessen, materiaal. locatiebezoeken en reiskosten. Daarnaast kunnen additionele diensten worden afgesproken zoals trainingen, ontwikkeluren, startbijeenkomsten, evaluaties, micromeetings en afsluitingen.
  • De prijs voor de lessen worden per groep berekend, de lesvoorbereiding is inbegrepen
  • De prijs voor materiaalkosten wordt per leerling berekend
  • De prijs voor locatiebezoeken wordt per groep berekend
  • De prijs voor reiskosten wordt per lesdag berekend
  • De prijs voor additionele diensten is op maat. 
  • De prijs is BTW vrijgesteld i.v.m. onderwijsvrijstelling m.u.v. materiaalkosten

  CMK3-korting

  • De CMK3-korting is onderdeel van het projectplan ABC Cultuur van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
  • De CMK3-korting wordt uitsluitend verstrekt voor lesprogramma’s van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk.
  • De CMK3-korting is uitsluitend van toepassing op scholen gevestigd in de gemeente Beverwijk
  • De schooljaren dat de CMK3-korting van toepassing is, zijn terug te vinden op onze website. 
  • De CMK3-korting wordt uitsluitend verstrekt bij inschrijvingen vóór 1 juni voorafgaand aan het schooljaar van uitvoering. 
  • De hoogte van de CMK3-korting is terug te vinden op onze website.
  • De CMK3-korting wordt per groep maximaal 1x per schooljaar verstrekt.
  • De CMK3-korting wordt niet verstrekt in combinatie met subsidie Sterk Techniek Onderwijs of andere subsidies voor cultuuronderwijs voor betreffende groep.

  Subsidie Sterk Techniek Onderwijs

  • Lesprogramma’s FiX maakonderwijs kunnen voor subsidie van Sterk Techniek Onderwijs IJmond in aanmerking komen. Meer informatie is hierover op te vragen bij Sterk Techniek Onderwijs IJmond of via coördinator FiX Maakonderwijs.

  Betaling

  • Bij langlopende lesprogramma’s wordt 40% gefactureerd zodra de planning definitief is. 40% in februari/maart en 20% na afloop.
  • Bij kortlopende lesprogramma’s wordt 100% gefactureerd zodra de planning definitief is.  

  Planning

  • Het lesprogramma wordt in overleg met een vaste contactpersoon van de school ingepland. 
  • Er worden per groep afspraken gemaakt over lesdata, lestijden, lesduur, leslocatie, leerlingenaantallen en beschikbare lesmaterialen
  • De planning is afhankelijk van de beschikbaarheid vakdocent. De school kan voorkeursperiode, voorkeursdagen en voorkeurstijden doorgeven.
  • De verschillende groepen worden zoveel mogelijk op één dag en aansluitend ingepland, waarbij voldoende rekening wordt gehouden met pauzes voor de vakdocent.
  • De school zorgt voor adequate lesruimte passend bij het afgenomen lesprogramma (bijv. speellokaal of gymzaal voor dans en theater). 
  • De school ontvangt uiterlijk 1 maand voor aanvang van het lesprogramma een voorlopige planning.
  • De school kan tot 14 dagen na ontvangst van de voorlopige planning wijzigingen doorgeven. Daarna wordt de status van de voorlopige planning gewijzigd in definitieve planning en worden de voorwaarden voor roosterwijzigingen van kracht.

  Roosterwijzigingen

  • Indien een definitief geplande les niet kan worden gevolgd, verzoeken wij dit per mail te melden bij het secretariaat en de betrokken vakdocent. 
  • Voor definitief geplande lessen die door verhindering van de school worden geannuleerd, worden annuleringskosten in rekening gebracht. 
  • De annuleringskosten bedragen
   • 0% voor lessen die 31 dagen of langer van te voren worden geannuleerd.
   • 50% voor lessen die 15 tot 31 dagen van te voren worden geannuleerd.
   • 100% voor de lessen die 14 dagen of korter van te voren worden geannuleerd.
  • Definitief geplande lessen die door verhindering van de school niet worden gegeven, kunnen worden ingehaald. Hieraan zijn extra kosten verbonden.
  • In geval van verhindering van de vakdocent wordt gestreefd vervangende lessen aan te bieden. Indien dat niet mogelijk is, worden de lessen op een later tijdstip ingehaald. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. 
  • Bij verhindering van de vakdocent doet het secretariaat haar uiterste best de school telefonisch en per mail te bereiken. 
  • Indien de vakdocent preventief thuis moet blijven of preventief niet naar de school mag komen, worden de lessen in aangepaste vorm aangeboden. De betalingsverplichting blijft bestaan.

  Gebruik lesbrieven

  • Op de lesbrieven en aanverwante lesmaterialen die tijdens de lesprogramma’s worden gebruikt rust auteursrecht. Deze kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de groepen die zich hebben ingeschreven voor en voor de duur van het betreffende lesprogramma. Het is niet toegestaan de lesbrieven en aanverwante lesmaterialen te verspreiden of anderszins openbaar te maken. 
 • Privacyverklaring

  Iedere organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van een privacybeleid volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Met ons privacybeleid geven wij zo goed mogelijk invulling aan deze wettelijke kaders.

  Wie zich bij ons inschrijft voor een cursus, lesprogramma of aanmeldt voor een activiteit, zal zijn of haar persoonlijke gegevens moeten achterlaten. Dit geldt ook voor iedereen die bij ons een ruimte huurt of komt werken. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij in overeenstemming met de wet zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. We vertellen daarom graag waarvoor we deze gegevens nodig hebben en wat we verder met uw gegevens doen.

  Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

  Wij verwerken de persoonsgegevens van onze cursisten, deelnemers aan projecten en activiteiten,  huurders, medewerkers, geïnteresseerden, ZZP-ers waarmee wij samenwerken, contactpersonen bij scholen of andere organisaties, ouders (lesgeldplichtigen) in het geval van minderjarige cursisten.

  Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

  Wij verwerken de persoonsgegevens altijd vanuit een rechtmatige grondslag. Vaak verwerken wij persoonsgegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met een klant, een medewerker, een zelfstandige of een huurder. Denk hierbij aan gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering, communicatie over de lessen (planning e.d.) en verbetering van onze dienstverlening. Verder verwerken wij enkele persoonsgegevens wegens een wettelijke verplichting (medewerkers). Indien we persoonsgegevens voor andere dan deze doelen willen gebruiken, zullen we toestemming vragen aan de betrokkenen.

  Welke middelen gebruiken wij voor het verwerken van persoonsgegevens?

  Wij maken gebruik van gerenommeerde administratiesystemen voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarnaast maken wij gebruik van Social Media (hierop worden foto’s geplaatst) en Social Schools. Docenten maken vaak gebruik van Social Schools, WhatsApp groepen en andere middelen om met hun leerlingen in contact te blijven. Met de leveranciers van de systemen die wij gebruiken sluiten wij verwerkersovereenkomsten af.

  Welke gegevens worden verwerkt?

  Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Van cursisten verwerken wij over het algemeen:

  • Naam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adres
  • E-mail adres
  • E-mail adres ouders (voor cursisten < 18 jaar)
  • Telefoonnummer
  • Telefoonnummer ouders (voor cursisten < 18 jaar)
  • School (voor cursisten < 18 jaar)
  • Betaalgegevens
  • Informatie die voor het onderwijs van belang kan zijn zoals dyslexie, gezichtsvermogen, gehoor

  Daarnaast verwerken wij ook veel foto’s voor eigen PR doeleinden.

  Wanneer vragen wij om toestemming?

  Indien wij uw persoonsgegevens (denk aan foto’s) willen gebruiken voor drukwerk (posters, folders, flyers) of uw portret willen gebruiken voor PR doeleinden op website of social media zullen wij hiervoor u om uw toestemming vragen. Ook vragen we vooraf toestemming als er een fotograaf langs komt bij een les. Deze toestemming vragen we over het algemeen per mail. Voor het gebruik van foto’s die gemaakt zijn in de openbare ruimte wordt niet apart toestemming gevraagd, tenzij bovenstaand van toepassing is.

  Betrokkenen kunnen altijd bezwaar maken tegen het gebruik van een foto waar de betrokkene op staat.

  Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om administratieve taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

  Wie heeft er toegang tot de persoonsgegevens?

  Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Alleen de medewerkers die zijn belast met de verwerking van de persoonsgegevens hebben toegang tot de persoonsgegevens. Verder hebben de leveranciers van onze softwarepakketten toegang. Met hen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Voor iedereen die werkt met persoonsgegevens geldt een geheimhoudingsplicht.

  Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

  Ons netwerk en onze systemen zijn allen beveiligd met wachtwoorden die regelmatig veranderd worden. Daarnaast worden kasten en kantoren fysiek afgesloten. Op de hardware en in de communicatie tussen de servers/cliënten/office365 zit encryptie.

  Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

  In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt het Centrum voor de Kunsten Beverwijk afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet en worden vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk verkoopt nooit persoonsgegevens aan derde partijen.

  Welke rechten heeft u als betrokkene?

  Als betrokkene heeft u volgens de AVG het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit, het recht van bezwaar en het recht om niet onderworpen te worden aan automatische individuele besluitvorming (profiling). Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk doet niet aan profiling. Indien u van één van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via info@centrumvoordekunstenbeverwijk.nl

 • Klachtenprocedure ongewenst gedrag

  Een veilige en respectvolle omgeving

  Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten, medewerkers en bezoekers. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals: agressie, discriminatie, pesten, racisme en seksuele intimidatie.

  Mocht zich dit in iemands beleving voordoen, dan is als eerste aanspreekpunt de interne contactpersoon voor je aanwezig. Deze biedt een luisterend oor, waarbij integriteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn. Zo nodig verwijst de contactpersoon je naar de externe vertrouwenspersoon. Ook deze biedt een luisterend oor en heeft voldoende ervaring om zaken op hun juiste waarde te schatten. Ook hier staat integriteit voorop en is vertrouwelijkheid vanzelfsprekend.

  Jij bepaalt wat voor jou ongewenst gedrag is

  Soms heet het een “geintje”, maar zijn het pesterijen of ontoelaatbare uitingen van intimidatie. Het kan een ongewenste aanraking zijn, seksueel getinte insinuatie of gewoon een directe grofheid. Machtsmisbruik in de afhankelijkheidsrelatie docent – cursist of oudere – jongere, werkgever -werknemer maar ook andere vormen van ongewenst gedrag, zijn denkbaar. Racistische uitlatingen of gedragingen, discriminatie om wat voor redenen dan ook en vormen van agressie. Dit kan zich voordoen tussen medewerkers onderling, maar ook tussen medewerkers en cursisten en tussen cursisten onderling.

  Doe er wat aan

  Als je nalaat kenbaar te maken dat je er niet van bent gediend, kan het van kwaad tot erger worden. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk maakt zich sterk om ongewenst gedrag uit te bannen en te voorkomen. Eerste aanspreekpunt hiervoor is de interne contactpersoon. Aan deze persoon kun je je verhaal of klacht kwijt en deze verwijst  eventueel door en bemiddelt in contact met de vertrouwenspersoon (altijd in overleg met degene die een klacht indient! ). De interne contactpersoon en de vertrouwenspersoon zetten zich in om op discrete wijze een einde te maken aan je klacht(en).

  Omgangregels

  Deze omgangsregels gelden voor leden van het bevoegd gezag, management, medewerkers, vrijwilligers (ouders/voogden/verzorgers van) en cursisten van centra voor de kunsten.

  • Iemand die op één of andere wijze deel uitmaakt van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk (als medewerker, cursist, ouder, vrijwilliger, enz.) maakt geen misbruik van zijn of haar macht in de vorm van artistiek-pedagogisch, fysiek, psychisch, kennis of getalsmatig overwicht, of van het “voor wat hoort wat principe”.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen medewerks en minderjarige cursisten zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik..
  • Medewerkers en cursisten discrimineren een ander niet..
  • Medewerkers en cursisten raken elkaar aan als deze aanraking functioneel is in het kader van de kunsteducatie. Functionele aanrakingen zoals houdings- en ademhalingscorrecties, bij gebruik van instrumenten, gereedschappen e.d. worden voorafgegaan door de aankondiging van de aanraking met uitleg over het “waarom”.
  • Medewerkers en cursisten treden niet verder binnen de persoonlijke levenssfeer van een ander dan functioneel, op basis van het gezamenlijk gestelde doel vanuit het perspectief van kunsteducatie.
  • Medewerkers en cursisten gaan respectvol met elkaar om.
  • Medewerkers en cursisten houden zich aan deze gedragsregels en zien erop toe dat deze ook door anderen worden nageleefd.

   Meldpunt ongewenst gedrag 0800 0 204 204