Groep 3A (2014-2015)
Juffen Marja Schaaper en Manon Dillenius

Asiango
Kikkerrap
Toemba
Tranenthee
Treehouse

Groep 3B (2014-2015)
Juf Joyce Rumping

Asiango
Kikkerrap
Toemba
Tranenthee
Treehouse

Groep 4A (2014-2015)
Meester Gideon van Buiten

Asiango
Kikkerrap
Kye Kye Koele
Tranenthee
Treehouse
Zenuwachtig

Groep 4B (2014-2015)
Juffen Tanja van Meurs en Amy Redeker

Asiango
Kikkerrap
Kye Kye Koele
Toemba
Tranenthee
Treehouse